Kurzy SBS

Kurzy odbornej spôsobilosti organizujeme v pravidelných intervaloch v Žiline. Prihlásiť sa môžete na typ S aj typ P. Skúšky sa skladajú sa z písomnej a ústnej časti. Absolventom kurzu poskytujeme odbornú literatúru potrebnú pre prípravu na záverečnú skúšku.

 

Základný SBS kurz typu "S" - kurz je určený pre nových záujemcov pre prácu v SBS.
SBS kurz typu "P" - je určený pre prevádzkovateľov bezpečnostných služieb.

Podmienky pre zaradenie uchádzača do kurzu odbornej prípravy a prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti:


Žiadosť o zaradenie do odbornej prípravy k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti typu S

Formulár pre vyplnenie prihlášky elektronicky


Žiadam o zaradenie do odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti typu S v najbližšom termíne jej konania.

Zároveň žiadam o oznámenie termínu, miesta a podmienok konania odbornej prípravy.

Som uzrozumený s tým, že pred zahájením odbornej prípravy som povinný/á:

  • - uhradiť zálohu na poplatok za odbornú prípravu v deň podania tejto žiadosti v sume 90 €
  • - najneskôr v deň zahájenia kurzu uhradiť zvyšok poplatku za odbornú prípravu v sume 100 €

Beriem na vedomie, že v prípade nesplnenia podmienok bezúhonnosti a spoľahlivosti, alebo nezaplatenia stanoveného poplatku za absolvovanie odbornej prípravy, nebudem do odbornej prípravy zaradený/á. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi oznámi 10 pracovných dní pred začatím kurzu skutočnosť, že sa odbornej prípravy nezúčastní. Ak tak objednávateľ nevykoná, nemá nárok na vrátenie zálohy.

Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas spoločnosti CENTAURA SBS, s. r. o., na spracúvanie mojich osobných údajov na účel vykonania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu ustanovenom v § 19 ods. 6 písm. a) zákona 473/2005 Z.z. (meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresa pobytu). Doba platnosti súhlasu je päť rokov odo dňa podpisu.


*Položky označené hviezdičkou sú povinné